Menu Zamknij

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne:

Polityka prywatności została stworzona i przyjęta przez Mikołaj Rychter prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod nazwą:
Image Mikołaj Rychter z siedzibą w Poznaniu przy ul. Folwarcznej 29b/22 61-062 Poznań o numerze NIP: 7781317384, o numerze REGON: 634617787  prowadzący działalność pod nazwą:

Studio fotograficzne Image Foto z siedzibą w Poznaniu 61-062 przy ul. Mścibora 24,

Co oznaczają terminy użyte w niniejszej polityce prywatności:

 • Klient – jest to podmiot korzystający z usług firmy Image Mikołaj Rychter
 • Administrator danych: podmiotem gromadzącym, przetwarzającym i zarządzającym danymi osobowymi, przekazanymi przez klientów jest:
  Mikołaj Rychter prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod nazwą firmy Image Mikołaj Rychter z siedzibą w Poznaniu 61-062 przy ul. Folwarcznej 29b/22 o numerze NIP: 7781317384, o numerze REGON: 634617787 i działalność oświatową pod nazwą: Studio fotograficzne Image Foto z siedzibą w Poznaniu 61-064 przy ul. Mścibora 24

Celem polityki prywatności jest:

 • Zapewnienie klientom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

Jakimi drogami pozyskujemy dane klientów:

Wszystkie dane klientów pochodzą jedynie z dobrowolnie przesyłanych informacji za pomocą skrzynek pocztowych kontakt@imagefoto.pl, kursyfoto@imagefoto.pl oraz przekazanych przez nich pod nr tel. 692 214 016

Ochrona prywatności i danych osobowych:

 • Administrator danych ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących klientów do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 • W celu uzyskania przez  klientów pełnego dostępu do usług oferowanych przez administratora danych, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z niniejszej polityki prywatności.Podstawa prawna:W niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:

a) ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.)
b) ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.)
c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 • Dane dotyczące klientów przetwarzane są przez administratora danych zgodnie z obowiązującego w tym zakresie przepisami prawa.
  Uzyskane przez administratora danych, dane osobowe klientów przetwarzane są na podstawie udzielonej przez niego  zgody lub na podstawie wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności w/w rozporządzenia.
 • Administrator danych dokłada staranności w celu ochrony danych osobowych klientów, których te dane dotyczą.

W szczególności zapewnia, aby dane klientów były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą.
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 • dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, lub do momentu złożenia przez klienta prośby o zaprzestanie przetwarzania danych w tym też ich całkowitego usunięcia.
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych. W tym za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 • ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą danych, ich zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 • administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 • administrator danych dąży do unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych.
 • administrator danych  zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami komputerowymi, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 • Każdemu klientowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił administratorowi danych, swoje dane osobowe, administrator zapewnia dostęp do tych danych.
  Uczestnikom kursu oraz podmiotom udostępniającym dane uczestników kursu, przysługuje:
 • prawo wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych
 • prawo do informacji dotyczących treści danych osobowych
 • prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania swoich danych
 • prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 • administrator danych może przetwarzać dane osobowe w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia.
  W takim przypadku celem działań administratora danych mogą być cele marketingowe lub na potrzeby personalizacji informacji wysyłanych do klientów.Klient ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych Sprzeciw ten może być wysłany przez uczestnika kursu w wiadomości e-mail na adres organizatora kursu kontakt@imagefoto.pl
 • Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia administratora danych lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie administratora danych.

Postanowienia końcowe

 • Polityka prywatności została przyjęta na mocy zarządzenia administratora danych, zmiana treści polityki prywatności może nastąpić w takim samym trybie.
 • Założenia niniejszej polityki prywatności wchodzą w życie z dniem 08-09-2020.
 • Wszelkie odstępstwa od niniejszej polityki prywatności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Prawem właściwym dla niniejszej polityki prywatności jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
 • Wszystkie uzgodnienia niniejszej umowy mogą być ustalane jedynie za pośrednictwem adresów mailowych: kursyfoto@imagefoto.pl lub kontakt@imagefoto.pl oraz pod numerem telefonu 692 214 016

Polityka prywatności w kontekście plików COOKIES

Niniejsza polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej widniejącej pod adresem www.imagefoto.pl

Definicje

Poprzez pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cele w jakich wykorzystywane są pliki Cookies

– Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika
– Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie się logować
– Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
– Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics
– Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, Adkontekst
– Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:  Facebook.com, Instagram

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

– Sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
– Stałe – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika

Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Właściciel Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.