Menu Zamknij

Regulamin kursów fotograficznych

Regulamin uczestnictwa w kursie.

Zasady dokonywania reklamacji:

Uczestnik kursu może złożyć reklamację drogą mailową w ciągu 7 dni od zakończenia kursu na adres: kursyfoto@imagefoto.pl

W informacji, uczestnik kursu powinien wskazać co dokładnie jest przedmiotem reklamacji, czyli np. jakie aspekty przeprowadzonej usługi szkoleniowej nie były zgodne z przedstawioną ofertą.

Organizator kursu w terminie 14 dni roboczych zobowiązany jest do pisemnego (drogą mailową) odniesienia się do reklamacji złożonej przez uczestnika kursu. Zaakceptowania lub odrzucenia reklamacji, wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.

 • W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji przez organizatora kursu w terminie 14 dni, reklamacje uznaje się jako zasadną i pozytywnie rozpatrzoną przez organizatora kursu.
 • W przypadku uznania reklamacji przez organizatora, ten zobowiązuje się do uzupełnienia szkolenia o elementy brakujące lub niezgodne z przedstawioną ofertą, w terminie 14 dni od uznania reklamacji.
 • Organizator kursu zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jedynie wtedy, kiedy zgłoszenie reklamacyjne będzie zawierać pełne informacje na które składają się następujące dane:- imię i nazwisko uczestnika kursu.
  – nazwa kursu, którego dotyczy zgłoszenie reklamacyjne, wraz z datą jego przeprowadzenia.
  – opis zastrzeżeń uczestnika kursu, będących przyczyną złożenia reklamacji.
  – propozycja polubownego rozwiązania problemu, która będzie satysfakcjonująca dla uczestnika kursu.

Zasady rezygnacji z kursu przez uczestnika:

 • Uczestnik kursu ma prawo zrezygnować z kursu bez podania przyczyny rezygnacji, informując mailowo o tym fakcie organizatora, najwcześniej jak to możliwe.
 • Uczestnik kursu, w wyniku swojej rezygnacji z uczestnictwa w kursie, ma prawo domagać się wpłaconej kwoty tytułem uczestnictwa w kursie. Organizator kursu zobowiązuje się do zwrócenia pełnej kwoty na konto uczestnika kursu, w terminie do 7 dni od złożenia prośby o zwrot.
 • Organizator kursu, na życzenie uczestnika kursu, może zmienić termin kursu na inny, jeżeli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z uczestnikiem kursu. W przypadku ustalenia nowego terminu, zwrot wpłaty nie jest realizowany, wpłacone przez uczestnika kursu środki, zostają automatycznie przekierowane na poczet opłacenia kursu, który odbędzie się w nowym ustalonym terminie.

Zasady dotyczące odwołania kursu przez organizatora:

 • Organizator ma prawo do odwołania kursu, mającego odbyć się w wyznaczonym wcześniej terminie, z przyczyn losowych, na które organizator kursu nie ma wpływu, a które uniemożliwiają przeprowadzenie kursu. W takim wypadku, organizator kursu zobowiązany jest poinformować o tym fakcie niezwłocznie uczestnika kursu drogą mailową, natychmiast po wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie kursu.
 • Odwołanie, przez organizatora kursu w wyznaczonym terminie, obliguję go do zwrotu pełnej wpłaty jaką uiścił uczestnik kursu.
  Zwrot wpłaty dokonywany będzie na konto uczestnika kursu, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od ogłoszenia informacji o odwołaniu kursu.

Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie:

Uczestnik kursu otrzyma imienny dyplom, oraz pisemne zaświadczenie o ukończeniu kursu zawierające informację o zdobytych na kursie kompetencjach.

Warunki jakie musi spełnić uczestnik kursu, aby otrzymać dyplom ukończenia kursu, oraz zaświadczenie o zdobytych kompetencjach:

 • Obecność uczestnika kursu w pełnym wymiarze czasowym kursu.
 • Uczestnik zobowiązany jest podpisać listę obecności w każdym dniu odbywającego się kursu.
 • Udział uczestnika kursu we wszystkich zajęciach teoretycznych prowadzonych w ramach kursu.
 • Udział uczestnika kursu we wszystkich zajęciach praktycznych prowadzonych w ramach kursu.
 • Prawidłowe wykonanie przez uczestnika kursu wszystkich zadań praktycznych podczas kursu.

Weryfikacja zdobytych przez uczestnika kursu umiejętności:

 • Trener prowadzący zajęcia, zobowiązany jest do przeprowadzenia z uczestnikiem kursu ćwiczeń praktycznych, w oparciu o wiedzę teoretyczna przedstawioną na każdym etapie kursu.
  Pozytywna opinia trenera o umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy, uprawnia uczestnika kursu do przejścia kolejnego etapu kursu i w ostatecznym efekcie jego ukończenia.